අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

ඒඩ් පතල් දාම සම්බන්ධක

 • Block Type Connector

  වාරණ වර්ගය සම්බන්ධකය

  AID බ්ලොක් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22258-3 සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  බ්ලොක් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාම සහ DIN 22255 පැතලි සම්බන්ධක දාමය සිරස් අතට පමණක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Kenter Type Connector

  කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය

  AID කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22258-2 සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ වලින් යුක්ත වේ.

  කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාම සහ DIN 22255 පැතලි සම්බන්ධක දාමය තිරස් අතට පමණක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Flat Type Connector (SP)

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SP)

  AID පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SP) DIN 22258-1 සහ MT / T99-1997 සහ PN-G-46705 රීති සහ පිරිවිතරයන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්පී) සිරස් සහ තිරස් ස්ථානවල ඩීඑන් 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාමයන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Flat Type Connector (SL)

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්එල්)

  AID පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SL) DIN 22258-1 සහ MT / T99-1997 සහ PN-G-46705 රීති සහ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්එල්) සිරස් සහ තිරස් ස්ථානවල ඩීඑන් 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාමයන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.