අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

දාම සම්බන්ධක

  • chain connectors

    දාම සම්බන්ධක

    වර්ගය: දාම සම්බන්ධක, සම්බන්ධක සම්බන්ධක, පතල් කැණීම් වටකුරු දාම සම්බන්ධක, DIN 22253 පිටත දාම සම්බන්ධකය, DIN 22258-1 පැතලි වර්ග සම්බන්ධක, DIN 22258-2 කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධක, DIN 22258-3 බ්ලොක් වර්ගයේ සම්බන්ධක, ගුවන් යානා සම්බන්ධක, බ්ලොක්මාස්ටර්, ප්ලොව්මාස්ටර්