අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

වැඩමුළුව සහ පහසුකම් ගැලරිය

අමුද්‍රව්‍ය තොගය

1
2
3

වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම සාදන යන්ත්‍ර

1
2
3

තාප පිරියම් aces ෂ්මක

1
2
3

බල / පැටවුම් පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර

1
2

රසායනාගාර පහසුකම්

1
2
3
4

ආලේපනය සහ ඇසුරුම් කිරීම

1
electrostatic spray coating
2
electrophoretic coating
3
IMG_3245