අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

පැතලි සම්බන්ධක දාමය

  • flat link chain

    පැතලි සම්බන්ධක දාමය

    වර්ගය: පැතලි සම්බන්ධක දාමය, පතල් කැණීම් දාම සම්බන්ධක දාමය, පතල් කැණීම්වල අඛණ්ඩ වාහක භාවිතා කිරීම සඳහා ඩීඑන් 22255 පැතලි සම්බන්ධක දාම, පියාසැරි දාම පද්ධතිය, පැතලි වර්ග දාම, සුපිරි පැතලි වර්ග දාම, ද්විත්ව පැතලි වර්ග දාම