අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

එසවුම් දාමය

  • hoist chain

    එසවුම් දාමය

    SCIC G80 සහ G100 එසවුම් දාම නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය මත පදනම්ව, අනුක්‍රමික දාම එසවුම් අත්පොත සහ බලය මත ධාවනය කිරීම සඳහා අපගේ නිෂ්පාදන පෙළ හොඳින් ඉවසීමේ එසවුම් දාම ශ්‍රේණියේ T (වර්ග T, DAT සහ DT) දක්වා විහිදුවමු.