අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

නිෂ්පාදන

 • Block Type Connector

  වාරණ වර්ගය සම්බන්ධකය

  AID බ්ලොක් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22258-3 සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  බ්ලොක් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාම සහ DIN 22255 පැතලි සම්බන්ධක දාමය සිරස් අතට පමණක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Kenter Type Connector

  කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය

  AID කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22258-2 සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ වලින් යුක්ත වේ.

  කෙන්ටර් වර්ගයේ සම්බන්ධකය DIN 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාම සහ DIN 22255 පැතලි සම්බන්ධක දාමය තිරස් අතට පමණක් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Flat Type Connector (SP)

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SP)

  AID පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SP) DIN 22258-1 සහ MT / T99-1997 සහ PN-G-46705 රීති සහ පිරිවිතරයන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්පී) සිරස් සහ තිරස් ස්ථානවල ඩීඑන් 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාමයන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • Flat Type Connector (SL)

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්එල්)

  AID පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (SL) DIN 22258-1 සහ MT / T99-1997 සහ PN-G-46705 රීති සහ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කර ඇති අතර සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රික ගුණාංග සපුරාලීම සඳහා ඉහළ මිශ්‍ර වානේ ඇත.

  පැතලි වර්ග සම්බන්ධකය (එස්එල්) සිරස් සහ තිරස් ස්ථානවල ඩීඑන් 22252 වටකුරු සම්බන්ධක දාමයන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.

 • G-209 Screw Pin Anchor Shackle

  ජී -209 ඉස්කුරුප්පු ඇණ ඇන්කර් ෂැකල්

  G-209 ඉස්කුරුප්පු ඇණ නැංගුරම් විලංගු කොන්ත්‍රාත්කරුට අවශ්‍ය වන විධිවිධාන හැර ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVA, A ශ්‍රේණිය, 2 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

 • G-210 Screw Pin Chain Shackle

  ජී -210 ඉස්කුරුප්පු ඇණ දම්වැල්

  G-210 ඉස්කුරුප්පු ඇණ දාම විලංගු කොන්ත්‍රාත්කරුට අවශ්‍ය වන විධිවිධාන හැර ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F, IVB වර්ගය, A ශ්‍රේණිය, 2 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

 • G-213 Round Pin Anchor Shackle

  ජී -213 රවුන්ඩ් පින් ඇන්කර් ෂැකල්

  කොන්ත්රාත්කරුට අවශ්ය වන විධිවිධාන හැර G-213 රවුන්ඩ් පින් නැංගුරම් ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVA, A ශ්‍රේණිය, 1 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලයි.

 • G-215 Round Pin Chain Shackle

  ජී -215 වටකුරු පින් දම්වැල්

  කොන්ත්රාත්කරුට අවශ්ය වන විධිවිධාන හැර G-215 රවුන්ඩ් පින් දාම විලංගු ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVB, A ශ්‍රේණිය, 1 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලයි.

 • G-2130 Bolt Type Anchor Shackle

  G-2130 බෝල්ට් වර්ගයේ නැංගුරම් විලංගුව

  G-2130 බෝල්ට් වර්ගයේ තුනී හිස් බෝල්ට් සහිත නැංගුරම් විලංගු - කෝටර් පින් සහිත නට්. කොන්ත්රාත්කරුට අවශ්ය වන විධිවිධාන හැර ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVA, A ශ්රේණිය, 3 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලයි.

 • G-2140 Alloy Bolt Type Anchor Shackle

  G-2140 ඇලෝයි බෝල්ට් වර්ගයේ ඇන්කර් ෂැකල්

  කොන්ත්‍රාත්කරුට අවශ්‍ය වන විධිවිධාන හැර G-2140 ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F, IVA, B ශ්‍රේණිය, 3 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

 • G-2150 Bolt Type Chain Shackle

  G-2150 බෝල්ට් වර්ගයේ දාම විලංගු

  G-2150 බෝල්ට් වර්ගයේ දම්වැල් විලංගු. තුනී හෙක්ස් හෙඩ් බෝල්ට් - කෝටර් පින් සහිත නට්. කොන්ත්රාත්කරුවන්ට අවශ්ය වන විධිවිධාන හැර ෆෙඩරල් පිරිවිතර RR-C-271F වර්ගයේ IVB, A ශ්‍රේණිය, 3 පන්තියේ කාර්ය සාධන අවශ්යතා සපුරාලයි.

 • round link chain

  වටකුරු සම්බන්ධක දාමය

  වර්ගය: වටකුරු සම්බන්ධක දාමය, වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාමය, වටකුරු සම්බන්ධක පතල් දාමය, DIN 22252 පතල් දාමය, පතල් වාහක දාමය, පියාසැරි දාම පද්ධතිය

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2