අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

80 ශ්‍රේණිය (ජී 80) දාම පෙති

  • Grade 80 (G80) chain slings

    80 ශ්‍රේණිය (ජී 80) දාම පෙති

    SCIC ශ්‍රේණියේ 80 (G80) දාම පෙති (EN 818-4 අනුව) තමන් විසින්ම සාදන ලද 80 ශ්‍රේණියේ (G80) දාමයක් සහ වඩාත් දැඩි පරීක්ෂාව, පරීක්ෂණ සහ සහතික කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි සිදු කරන හොඳින් තෝරාගත් නිෂ්පාදකයින්ගෙන් සවිකෘත; ඊට අමතරව, SCIC දාම කර්මාන්තශාලාවට රොන්මඩ සෑදීම සහ එකලස් කිරීම සඳහා මුදා හැරීමට පෙර SCIC ඉංජිනේරුවරයා විසින් බාහිරින් ලබාගත් සියලු සවිකිරීම් පිළිබඳ අඩවි සාක්ෂි සහ තත්ත්ව පාලනය සිදු කරයි.