අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

80 ශ්‍රේණිය (ජී 80) එසවුම් දාමය

  • Grade 80 (G80) lifting chains

    80 ශ්‍රේණිය (ජී 80) එසවුම් දාම

    එසවීම සඳහා SCIC ශ්‍රේණියේ 80 (G80) දාම EN 818-2 ප්‍රමිතීන්ට අනුව සාදා ඇති අතර DIN 17115 ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිකල් ක්‍රෝමියම් මොලිබ්ඩිනම් මැන්ගනීස් මිශ්‍ර ලෝහ වානේ; හොඳින් සැලසුම් කරන ලද / අධීක්ෂණය කරන ලද වෙල්ඩින් සහ තාප පිරියම් කිරීම මඟින් පරීක්ෂණ බලය, බිඳීමේ බලය, දිගුව සහ දෘ ness තාව ඇතුළු දාම යාන්ත්‍රික ගුණාංග සහතික කරයි.