අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

වාහක සහ සෝපාන දාම

කෙටි විස්තරය:

බාල්දි සෝපානය, වාහකය සහ සීරීමට දම්වැල්

SCIC විසින් රවුම් වානේ සම්බන්ධක දාමයක් නිෂ්පාදනය කරයි

DIN 764 (G30 & G50, 2010 අනුවාදය) සහ

බාල්දි සෝපානයේ යෙදුම් සඳහා DIN 766 (2015 අනුවාදය) ප්‍රමිතීන්,

වාහකය සහ සීරීම.

මෙහි දක්වා ඇති දම්වැල් එසවුම් උපාංග ලෙස භාවිතා නොකෙරේ,

පෙති හෝ වෙනත් උඩිස් එසවීම.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

වර්ගය

එසවුම් දාමය, කෙටි සම්බන්ධක දාමය, දිගු සම්බන්ධක දාමය, වටකුරු සම්බන්ධක දාමය, දාම එසවීම, දම්වැල් එසවීම, 50 ශ්‍රේණියේ දාමය, 70 ශ්‍රේණියේ දාමය, DIN 764-1, DIN 764-2, DIN 766, දාම වාහකය සඳහා වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම වාහක දාමය, බාල්දි සෝපාන දාමය, මිශ්‍ර වානේ දාමය

අයදුම්පත

බාල්දි සෝපානය, වාහකය, සීරීම් දම්වැල් බාල්දි සෝපානය, වාහකය සහ සීරීම් SCIC, DIN 764 (G30 & G50, 2010 අනුවාදය) සහ DIN 766 (2015 අනුවාදය) ප්‍රමිතීන්ට අනුව වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිපදවයි. මෙහි දක්වා ඇති දම්වැල් එසවුම් උපාංග, පෙති හෝ වෙනත් උඩිස් එසවීමක් ලෙස භාවිතා නොකෙරේ.

රූපය 1: DIN 764 සහ DIN 766 වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම මානයන්

1

වගුව 1: DIN 764 වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාමය (G30 සහ G50) මානයන් (මි.මී.)

නාමික
ප්‍රමාණය

විෂ්කම්භය

තණතීරුව

පළල

මිනුම් දිග (11-සබැඳිය)

kg / m

dxt

d

ඉවසීම

t

ඉවසීම

අභ්යන්තර
b1 (අවම)

පිටත
b2 (උපරිම.)

l

ඉවසීම


classA

පංතිය බී

10 x 35

10

± 0.4

35

 + 0.6 / -0.2

14.0

36

385

 + 2 / -1

 + 3 / -1

2.1

13 x 45

13

± 0.5

45

 + 0.8 / -0.3

18.0

47

495

 + 3 / -1

 + 4 / -1

3.5

16 x 56

16

± 0.6

56

 + 1.0 / -0.3

22.0

58

616

 + 3 / -1

 + 5 / -2

5.3

18 x 63

18

± 0.9

63

 + 1.1 / -0.4

24.0

65

693

 + 4 / -1

 + 6 / -2

6.7

20 x 70

20

± 1.0

70

 + 1.3 / -0.4

27.0

72

770

 + 4 / -1

 + 6 / -2

8.3

23 x 80

23

± 1.2

80

 + 1.4 / -0.5

31.0

83

880

 + 5 / -2

 + 7 / -2

11.0

26 x 91

26

± 1.3

91

 + 1.6 / -0.5

35.0

94

1001

 + 5 / -2

 + 8 / -3

14.0

30 x 105

30

± 1.5

105

 + 1.9 / -0.6

39.0

108

1155

 + 6 / -2

 + 9 / -3

18.5

33 x 115

33

± 1.7

115

 + 2.1 / -0.7

43.0

119

1265

 + 7 / -2

 + 10 / -3

22.5

36 x 126

36

± 1.8

126

 + 2.3 / -0.8

47.0

130

1386

 + 7 / -2

 + 11 / -4

27.0

39 x 136

39

± 2.0

136

 + 2.4 / -0.8

51.0

140

1496

 + 8 / -3

 + 12 / -4

31.5

42 x 147

42

± 2.1

147

 + 2.6 / -0.9

55.0

151

1617

 + 9 / -3

 + 13 / -4

36.5 

වගුව 2: DIN 766 වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම මානයන් (මි.මී.)

නාමික
ප්‍රමාණය

විෂ්කම්භය

තණතීරුව

පළල

මිනුම් දිග (11-සබැඳිය)

kg / m

dxt

d

ඉවසීම

t

ඉවසීම

අභ්යන්තර
b1 (අවම)

පිටත
b2 (උපරිම.)

l

ඉවසීම

පංතිය ඒ

පංතිය බී

10 x 28

10

± 0.4

28

+ 0.5 / -0.3

14.0

36

308

+2 / -1

+2 / -1

2.3

13 x 36

13

± 0.5

36

+ 0.6 / -0.3

18.0

47

396

+2 / -1

+3 / -2

3.9

16 x 45

16

± 0.6

45

+ 0.8 / -0.4

22.5

58

496

+3 / -1

+4 / -2

5.9

18 x 50

18

± 0.9

50

+ 0.9 / -0.5

25.0

65

550

+3 / -1

+4 / -2

7.5

20 x 56

20

± 1.0

56

+ 1.0 / -0.5

28.0

72

616

+3 / -2

+5 / -2

9.2

23 x 64

23

± 1.2

64

+ 1.2 / -0.6

32.0

83

704

+4 / -2

+6 / -3

12.0

26 x 73

26

± 1.3

73

+ 1.3 / -0.7

34.0

94

803

+4 / -2

+6 / -3

15.5

30 x 84

30

± 1.5

84

+ 1.5 / -0.8

39.0

108

924

+5 / -2

+7 / -4

20.5

33 x 92

33

± 1.7

92

+ 1.7 / -0.8

43.0

119

1012

+5 / -3

+8 / -4

25.0

36 x 101

36

± 1.8

101

+ 1.8 / -0.9

47.0

130

1111

+6 / -3

+9 / -4

29.5

39 x 109

39

± 2.0

109

+ 2.0 / -1.0

50.5

140

1199

+6 / -3

+10 / -5

35.0

42 x 118

42

± 2.1

118

+ 2.1 / -1.1

54.5

151

1298

+7 / -4

+10 / -5

40.5

වගුව 3: DIN 764 වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාමය (G30 සහ G50) ක්‍රියාකාරී බලය සහ යාන්ත්‍රික ගුණාංග

නාමික ප්‍රමාණය
dxt

ශ්‍රම බලකාය
kN (උපරිම.)

නිෂ්පාදනය
ඔප්පු කිරීමේ බලය
kN (අවම)

බිඳීමේ බලය
kN (අවම)

නැමීමේ පරතරය
mm (අවම)

සම්පූර්ණ අවසාන දිගුව
e (%, මිනි.)

ජී 30

ජී 50

ජී 30

ජී 50

ජී 30

ජී 50

ජී 30

ජී 50

ජී 30

ජී 50

10 x 35

12.5

20

36

56

50

80

10

10

20

15

13 x 45

20

32

56

90

80

125

13

13

16 x 56

32

50

90

140

125

200

16

16

18 x 63

40

63

110

180

160

250

18

18

20 x 70

50

80

140

220

200

320

20

20

23 x 80

63

100

180

280

250

400

23

23

26 x 91

80

125

220

360

320

500

26

26

30 x 105

110

180

320

500

450

710

30

30

33 x 115

125

200

360

560

500

800

33

33

36 x 126

160

250

450

710

630

1000

36

36

39 x 136

180

280

500

800

710

1100

39

39

42 x 147

220

360

630

1000

900

1400

42

42 

වගුව 4: DIN 766 වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම ක්‍රියාකාරී බලය සහ යාන්ත්‍රික ගුණාංග

නාමික ප්‍රමාණය
dxt

 

ශ්‍රම බලකාය
kN (උපරිම.)

නිෂ්පාදනය
ඔප්පු කිරීමේ බලය
kN (අවම)

බිඳීමේ බලය
kN (අවම)

නැමීමේ පරතරය
mm (අවම)

සම්පූර්ණ අවසාන දිගුව
e (%, මිනි.)

සිරස්

තිරස්

10 x 28

10

12.5

36

50

8

20

13 x 36

16

20

56

80

10

16 x 45

25

32

90

125

13

18 x 50

32

40

110

160

14

20 x 56

40

50

140

200

16

23 x 64

50

63

180

250

18

26 x 73

63

80

220

320

21

30 x 84

90

110

320

450

24

33 x 92

110

130

380

530

26

36 x 101

125

160

450

630

29

39 x 109

150

190

530

750

31

42 x 118

180

220

630

900

34


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන