අවුරුදු 30+ කට වැඩි කාලයක් වානේ සම්බන්ධක දාම සෑදීම

ෂැංහයි චිගොන්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි ලිමිටඩ්

(වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම නිෂ්පාදකයා)

බෙදා හැරීම සඳහා SCIC පතල් දාම

linkedin post (20210403)

වටකුරු වානේ සම්බන්ධක දාම පැතලි ආකාරයේ සබැඳි සහිත පතල් කැණීම් සඳහා සන්නද්ධ මුහුණු වාහකය
SCIC දාම වඩාත් සුදුසුය
* දෘ ness තාව
* ශක්තිය
* ඉවසීම


තැපැල් කාලය: අප්‍රේල් -04-2021